Arş. Gör. Gökçe Uzgören 9. Türkiye Şehircilik Kongresi’ne Bildirisi ile Katıldı

Arş. Gör. Gökçe Uzgören 9. Türkiye Şehircilik Kongresi’ne Bildirisi ile Katıldı

18.11.2021 Per 01:53

Arş. Gör. Gökçe Uzgören, Prof. Dr. Asuman Türkün ile yazdığı bildirisi ile 9. Türkiye Şehircilik Kongresi’ne katıldı.

şehircilik kongresi
İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Gökçe Uzgören, Prof. Dr. Asuman Türkün ile yazdığı “Tarihi Kent Merkezlerinde Turistikleşmenin Sosyo-Mekânsal Etkileri: İstanbul Beyoğlu Örneği” başlıklı bildirisi ile 45. Şehircilik Kolokyumu kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası ortaklığı ile düzenlenen 9. Türkiye Şehircilik Kongresi’ne katıldı. 6-10 Kasım 2021 tarihleri arasında "Planlamanın Birikimi, Zemini ve Ufku" teması ile düzenlenen kongrede toplam 10 oturum, çeşitli tematik sunuşlar ve paneller gerçekleştirildi. Kongrenin 6. oturumu olan “Kentsel Politika ve Mekân” oturumunda sunulan bildiri özetinden bir kısım alıntı aşağıda yer almaktadır:

“Bu bildiri, 1980’ler sonrasında tarihi kent merkezlerinde yaşanan “turistikleşme” olgusunun neden olduğu sosyo-mekânsal değişimler ile bu değişimlerin farklı grupların mekânı kullanım alışkanlıkları üzerinde yarattığı etkilere odaklanmaktadır. Bu çalışmada İstanbul’un en önemli tarihi merkezlerinden olan Beyoğlu’nun, ticaret, imalat, sanat-kültür, yeme-içme-eğlence gibi birbirini besleyen işlevlerin yarattığı bir ekosistemden büyük ölçüde kentsel turizme dayalı bir yapıya geçiş sürecinde yaşadığı sosyo-mekânsal dönüşümlerin bir değerlendirmesi yapılmış ve bugünden geleceğe bazı öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bildiri, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Mart 2021’de tamamlanan “Tarihi Kent Merkezlerinin Yeniden Yapılanmasında Belirleyici Faktörler ve Olası Senaryolar: İstanbul Beyoğlu Örneği” başlıklı Araştırma Projesi (117K317) kapsamında elde edilen verilere dayanmaktadır. Araştırma projesi, Beyoğlu’nun Tanzimat döneminden başlayarak günümüze kadar geçirdiği dönüşümleri anlamayı ve bu uzun tarihi dönemleştirerek her dönemin bağlamını oluşturan önemli dinamikleri ortaya koyarak analiz etmeyi hedeflemiştir. İstanbul gibi Beyoğlu da 19. yüzyıldan itibaren önemli ekonomik, toplumsal ve mekânsal değişimlere sahne olmuştur ve bu değişimleri hızlandıran önemli kırılma noktaları saptanabilmektedir. Bu kırılma noktalarından yola çıkarak Beyoğlu’nun dönüşümü altı döneme ayrılarak incelenmiştir. Her dönem farklı ölçeklerden gelen ekonomik, politik, ideolojik ve toplumsal dinamiklerle Beyoğlu’na özgü dinamiklerin bir araya gelmesiyle özgün nitelikler göstermektedir. Dönemleri birbirinden ayıran kırılma noktaları bir kopuşa işaret etmektedir; ancak yapılan araştırmada Beyoğlu’na özgü bazı temel özelliklerin ve dinamiklerin sürekliliği sağladığı görülmüştür. Bu kopuşlar genellikle tepeden verilen kararlar ve belirlenen vizyonlar sonucunda ortaya çıkarken, süreklilikleri yaratan ise Beyoğlu’nda günlük hayatı kuran ve sürdüren dinamikler olmaktadır. Bildiride 1980 sonrası dönem ele alınarak “turistikleşme” olgusu tartışmaya açılmıştır. 1980’li yıllardan itibaren öne çıkan neoliberal kent politikaları ile önemini artıran kentsel turizm sektörünün tarihi kent merkezinde yarattığı değişimler, Beyoğlu'nun turistikleşmesinin getirdiği yeni olanaklar ve ortaya çıkan sorunlar, son olarak da 2020 yılında Covid-19 salgınının bu bölgede yarattığı yıpratıcı etkiler üzerinde durulmuştur.”

Arş. Gör. Gökçe Uzgören’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01