2022-2023 ÇAP ve Yan Dal Başvuruları Hakkında!

2022-2023 ÇAP ve Yan Dal Başvuruları Hakkında!

27.07.2022 Çar

2022-2023 eğitim öğretim yılı ÇAP ve Yan Dal başvuruları başlamıştır. 2022-23 Güz Dönemi Çap Başvurusu için OBİS’de “Belgeler” menüsü altındaki çap başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında başka bir belge talebi yapmanıza gerek yoktur. Not döküm belgeniz ve programının ilgili sınıfında başarı sıralamanız (%20) ilgili sekreterliklerce görüntülenebilecektir.

Çift Ana Dal Programına Başvuru Koşulları
 

Öğrenci çift ana dal diploma programına, ana dal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Ana dal ön lisans diploma programlarında ise öğrenci en erken üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 
Çift ana dala başvuru anında ana dal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’inde bulunan öğrenciler ikinci ana dal diploma programına başvurabilir.
 
Ana dal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler.
 
Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift ana dal yapmak isteyen öğrencinin, bu yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir.
  
Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile İngilizce öğretim yapılan programlar arasında çift ana dal başvurusu yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 
Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.
 
Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans/ön lisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. Fakat dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift ana dal programına başvuruda bulunamaz.

Çift Ana Dal Programına başlamanız halinde sağlamanız gereken kriterler ve diğer tüm detaylar için İGÜ Çift Ana Dal Yönergesini okumak için tıklayınız.
Güzel Sanatlar Fakültesi ÇAP Kontenjanları için tıklayınız.

ÇAP Konusunda Bilinmesi Gerekenler
 
  • Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç çift ana dal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir çift ana dal programına yerleştirilir.
  • Aynı anda birden fazla çift ana dal yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift ana dal ile bir yan dal yapılabilir.
  • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
  • Öğrencilerin çift ana dal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift ana dal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.
  • Çift ana dal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, çift ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
  • Çift ana dal yapacak öğrencilerin kontenjanı, ana dal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olmak şartıyla, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.
  • Çift ana dal öğrencisi kabul edecek programların kontenjanları ve programlara hangi ana dal öğrencilerin başvurabileceği programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Senato kararı ile belirlenir.
  • Çift ana dal yapacak öğrencilerin kontenjanı, ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.
  • Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift ana dal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.

Çift Ana Dal - Yan Dal Takvimi
 
ÇİFT ANA DAL TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ
TARİHİ

İÇERİK

13 Haziran 2022 Pazartesi

24 Haziran 2022 Cuma

Çift Ana Dal Programlarının ve Kontenjanlarının Rektörlüğe Bildirimi
 
07 Temmuz 2022 Perşembe

Çift Ana Dal Programlarına Öğrenci Kontenjanlarının İlanı
 
20 Temmuz 2022 Çarşamba

Çift Ana Dal Programlarına Başvuru Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesinin Birimlere Gönderilmesi

20 Temmuz 2022 Çarşamba

29 Temmuz 2022 Cuma

Çift Ana Dal Programlarına Başvuru Tarihleri

29 Temmuz 2022 Cuma

04 Ağustos 2022 Perşembe

Çift Ana Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Öğrencilerin Rektörlüğe Bildirilmesi
 
05 Ağustos 2022 Cuma

Çift Ana Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Öğrencilerin İlanı

05 Ağustos 2022 Cuma

11 Ağustos 2022 Perşembe

Çift Ana Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl Öğrencilerin Kayıtları

12 Ağustos 2022 Cuma

16 Ağustos 2022 Salı

Çift Ana Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Öğrencilerin İlanı ve  Kayıtları